Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden,

Laatst bijgewerkt februari 2023.

Artikel 1. Toepasbaarheid. Algemene voorwaarden Tapijtenreiniging

1.1 Deze algemene voorwaarden van Domidion gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met domidion.nl en matrasstomerij.nl, met name die verband houden met de dienstverlening op gebied van tapijtreiniging, meubelreiniging, vloerkleed reinigen, de reiniging van kussens en alle andere door Domidion aangeboden diensten en alle daarbij behorende onderdelen, alsmede op alle andere nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn.

1.2 In deze voorwaarden wordt Domidion genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als opdrachtgever.

1.3 De toepasbaarheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen enkel en alleen tot stand na een uitdrukkelijke aanvaarding door de leverancier. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit het feit dat de leverancier uitvoering geeft aan de overeenkomst dan wel uit schriftelijke bevestiging van de leverancier.

2.2 Bestellingen geplaatst bij of afspraken gemaakt met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen aan de leveranciers zijde, zijn voor de leverancier verbindend niet dan na toezending door hem aan opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging.

2.3 Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.

2.4 Aanvullingen op of wijziging van een bestaande overeenkomst binden de leverancier niet dan na toezending door hem aan de afnemer van een schriftelijke bevestiging.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid waarvan de leverancier mag uitgaan.

3.2 Uitvoering van de opdracht geschiedt tegen de op het moment van de orderbevestiging geldende prijs. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan drie maanden zijn verstreken, dan is leverancier gerechtigd de prijs te verhogen met de eventueel gestegen kosten van lonen en materialen.

3.3 De inhoud van brochures, drukwerken, internet etc. binden leverancier niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 4. Annulering

4.1 Opdrachten kunnen tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de door leverancier opgegeven datum van uitvoering worden geannuleerd. Annulering kan zowel schriftelijk alsook telefonisch geschieden.

4.2 Indien de annulering niet of niet tijdig plaatsvindt is de afnemer aan leverancier een onmiddellijke opeisbare vergoeding van 30% van de aanneemsom, met een minimum van € 100,00 verschuldigd.

Artikel 5. Garantie

5.1 Leverancier staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden.

5.2 Leverancier staat echter niet in voor verwijdering van vlekken op tapijten, kleden, kussens en meubilair, welke veroorzaakt zijn door onder meer thee, koffie, vruchtensappen, urine, wijn, braaksel, transpiratie en huisdieren en/of vlekken welke zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigings- en conserveringsmiddelen en chemicaliën door of namens afnemer.

5.3. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de behandeling van niet kleurechte stoffen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden contant te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Indien zaken door leverancier ten behoeve van opdrachtgever in bestelling worden genomen zal leverancier gerechtigd zijn een door hem te bepalen aanbetaling te verlangen van afnemer indien hij zulks wenselijk acht.

6.3 Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden bij vooruit betaling per bank of indien overeengekomen binnen 8 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd, onverminderd het recht van leverancier om zekerheidstelling voor de betaling te verlangen alvorens tot aflevering over te gaan indien hij daartoe aanleiding ziet.

6.4 Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim: De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

6.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar.

6.6 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incasso kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

6.7 Indien leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijker wijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8. Klachten, algemene voorwaarden Tapijtenreiniging

8.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie een beroep doen, indien hij binnen 5 werkdagen na uitvoering van de werkzaamheden dit schriftelijk kenbaar maakt bij de leverancier. Hierbij dient opdrachtgever tevens aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

8.2 Klachten over facturen dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

8.3 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten diensten stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van leverancier jegens opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde diensten waarop de reclame betrekking heeft.

9.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die door zijn nalaten wordt veroorzaakt.

9.3 Leverancier zal nimmer aansprakelijk zijn jegens een (potentiële) opdrachtgever voor verstrekte adviezen aangezien zulks geheel vrijblijvend geschiedt.

9.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat leverancier is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.5 Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan leverancier blijft het risico tijdens transport en opslag voor de opdrachtgever.

9.6 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van leverancier. Leverancier is echter niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan is door: a. Het verplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair of andere zaken die met de reiniging in verband staan. b. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid door leverancier. c. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig uit onder meer schijf- en decoratiemateriaal, welke niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door opdrachtgever niet tevoren is gewezen. d. Het voor het door leverancier opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar leverancier in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, welke gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken. e. Het krimpen en/of oprekken van stoffen en tapijten. f. Het verkleuren van stoffen door werking van binnen uit het meubilair c.q. van tapijten vanuit de rug van het tapijt, of onderliggend materieel. g. Weglekkend (reinigings) water doordat de behandelde vloer, laminaat vloer of houten vloer, niet waterdicht is. Het is uw verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat de vloer beschermd is tegen weglekkend (reinigings) water. Het verkleuren van stoffen of objecten, of het ontstaan van een waas op stoffen of objecten, als gevolg van aanbrengen van brandvertraging en/of beschermlaag.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst leverancier niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, alsmede de omstandigheden waarop leverancier redelijkerwijs geen invloed kon hebben, wordt de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever ontbonden. Opdrachtgever heeft dan geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op elke overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van leverancier, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.